About US

zirzamincom |  زیرزمینکام

 زیرزمینکام رسانه ای مستقل و حامی در راستای رپ فارس
یک بنگاه خبری “هیپ هاپ فارسی” مستقل با هدف آگاهی و پخش آثار در تمام این فضا بوده
“از طریق ایکن های ارتباطی (بالا سمت چپ سایت) میتوانید مارا در فضاهای مختلف دنبال کنید”
مخلص